تو را صدا میزنم...

ارزوهایمان رابرآورده

‌ قهرهاراآشتی‌ می‌کنی

‌وسخت‌هارا آسان

‌ تلخ‌هارا شیرین‌ می‌کنی

‌ودردها را درمان

‌ ناامیدها،امیدمی‌شود

وسیاه‌هاسفیدسفید

خدایا

توراصدامیکنیم،

وتو رامیخوانیم

/ 0 نظر / 115 بازدید