نمیدونم چرا ولی هنوز هستم!!!!!

پرستار صبح بهم گفت:دیشب راحت خوابیدی

خیلی تو خواب ناله میکردی نیمه هوشیار بودم...

الان تازه به خودم اومدم فهمیدم دوسه روزه بیمارستانم

یه اراجیفی رو تابلوی بالای سرم نوشته...

قرار بود جای دیگه ای باشم

اینجا چ غلطی میکنم

نمیدونم چرا کسی نیست اینجا؟؟؟؟

به زور همین چند خطو نوشتم!

بدنم خیلی درد میکنه

این انژوکت چیه به دستم وصله؟؟

/ 0 نظر / 146 بازدید