نامیزون...

این پهلو دردم دوباره شروع شد

خستم کرده لعنتی

حوصلمو سر برده

مدت زمانش نسبت به قبل بیشتر شده

دوباره ازشون پرسیدم دکتر اون روز چی بهتون گفت

جوابی ندادند....


.

.

نفخ کردم

نمیدونم چه مرگمه

حالم یه جورایی میزون نیست....

/ 2 نظر / 78 بازدید