ای وااای دلم...

کلکسیون دردام کامل داره میشه عصر الکی الکی خون دماغ شدم امروزم دکتر تشریفشون رو نیاوردن مرخص شیم

درد پهلوم امانم رو بریده

ولی اصلا به روم نیارم حوصله این پرستاره رو ندارم

خیلی گیر میده ازون روز ک فهمیده قرص خوردم سرویس کرده بهش گفتم خانوم از ما بکش بیرون بسته دیگه خودم خدای نصیحتم نسخه نپیچ برامون....

/ 1 نظر / 125 بازدید