گاهی سکوت می کنی 


سکوت گاهی یک اعتراضه و گاهی یک انتظار...🌻


اما بیشتر برای اینه که
 
 
 هیچ کلمه ای نمی تونه غمی که تو وجودت داری رو توصیف کنه🍃🌼