دلم واسه اینجا تنگ شده بود 

نتونستم دیگه طاقت بیارم 

این پنجمین باری بود که اینجا رو ترکوندم و دوباره شروع کردم

وی دیگه برام مهم نیست چی گذشت

اومدم دوباره شروع کنم

یه شروع جدید...