به کسی که تازه خانه خریده
به جای ترساندن از قسط های عقب مانده ای
 که ممکن است برایش اتفاق بیفتد، 
تبریک بگوییم و آرزوی خانه ای بزرگتر بکنیم...

به زنی که تازه باردار شده
به جای ترس از زایمان و دردسرهای بزرگ کردن بچه، 
قدم نو رسیده اش را تبریک بگوییم...

باور کنید قشنگ تر است
اگر به دوستمان که تازه ازدواج کرده 
به جای اینکه بگوییم همه مثل همن،
 بگوییم "برایت آرزوی خوشبختی میکنم"

بیایید ته دل هم را خالی نکنیم...

نزنیم توی ذوق عزیزترین کسانمان
وقتی خبری را با شوق به ما میدهند...