دیوانه شدم! 
هرروز به کافه ای میروم
قهوه ای سفارش میدهم
منتظر مینشینم سرد شود
از دهن بیفتد
دل بزند
تا بدانم
وقتِ از دهن افتادنم
چقدر تلخ بودم