نمیدونم چی بگم

حرف که میزنم بهشون بر میخوره

میگن هستن ولی ...

راستشو که میخوای بگی قول میدن که هستن

حرفت که تموم شد و دیگه رازت بر ملا شد

خیلی راحت کنار گذاشته میشی

تصمیم گرفتم دیگه به هیچکسی حرف راست نزنم

دروغگو که باشی بهتر تحویلت میگیرن 

بیشتر هواتو دارن

دروغ رو بهترقبول میکنن  تا حرف راست

بارها و بارها بهم ثابت شده

هر بار به یه  مدل جدید

اینجوری حس میکنم که دوست بهشون دروغ بگم

پس نتیجه میگیریم که منه واقعیم رو نمیخوان

من و با دروغ هام دوست دارن

خیلی جالبه

باید سرتو بندازی پایین هیچی نگی 

و شروع کنی به دروغ گفتن 

اونوقت ببین چه کارهایی مه واسه آدم نمیکنن....

خیلی اوضاع مزخرفی شده

باشه چشم منم میشم همونی که شما دوست دارین

یه آدم جذاب و خندان و البته دروغگو...