این پهلو درد لعنتی دوباره شد

حالم خوب نیست دوباره

شرایط روحیم افتضاحه

خدایا به دادم برس

بغضمو کجا خالی کنم

داره خفم میکنه