واقعا درست میگن جنون سرعت 

خیلی شیرینه

ریسک ترمز و ترکیدگی لاستیک و تصادف رو به جون میخری

و پاتو فشار میدی رو پدال گاز

دنده پنج رو چاق میکنی و تا اونجایی که میشه سرعت رو اضافه میکنی

چه لذتی داره

وقتی موزیک هم باهات همراهی کنه

فقط نمیدونم چنتا دوربین تو اوتوبان ازم عکس گرفت

سرعت مجاز 120 بود اما یادم نیست زیر 140 یا 150 رفته باشم

ماشینی نبود که ت اوتوبان نگیرمش

به مرز جنون رسیده بودم

و داشتم لذت میبردم 

که با صدای داد و بیداد اطرافیان اومدم رو 120

یه لحظه تصمیمی که ماهها قبل تو سرم میچرخید اومد تو ذهنم 

اما مادرم پشت سرم توی ماشین دیگه نشسته بود

تصمیمی که داشتم کاملا فردی بود  و مختص خودم

فقط و فقط بخاطر مادرم ...