ازخیابانی

که نخستین بار بوسیدمت

هربامداد

بوی بهار می آید