بدونِ شک طهران بهترین شهر دنیا میشود....

اردیبهشت هم بهترین ماهِ فصل بهار..!

حال وهوایش هم دو نفره ...

ترافیک و چراغ قرمزهایش هم عجیب به دل مینشیند....!

هوا را آلوده اعلام کنند یا نه برایم مهم نیست..

اکسیژن وقتی به من میرسد که تو کنارم باشی...